Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział V
Oddział V

Oddział V Muminki 5 - latki

            Grupa V Muminki to grupa 25 dzieci uczęszczających do przedszkola trzeci rok. Praca wychowawczo-dydaktyczna opierać się będzie na Programie Wychowania Przedszkolnego wyd. PWN autorstwa Elżbiety Kordos – program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

W grupie V realizowane będą dwie innowacje pedagogiczne: pierwsza autorstwa nauczycielki Pauliny Worotnickiej pt. „Przedszkolak naukowcem”, która ma na celu rozwijanie wiedzy o świecie oraz budowanie współpracy między dziećmi, a druga to Program Sanford Harmony, dzięki któremu dzieci uczą się, doskonalą i rozwijają umiejętności emocjonalno–społeczne, które w praktyce pozwalają im realizować wartości. Kluczowe umiejętności ćwiczone w trakcie realizacji programu Sanford Harmony to umiejętność świadomego poznawania innych ludzi, by lepiej ich rozumieć, by być otwartym na innych; umiejętność empatii czyli rozumienia czyichś uczuć, doceniania wyjątkowości i odmienności każdej osoby oraz dostrzegania i rozumienia sytuacji społecznych z punktu widzenia różnych osób ; umiejętność komunikacji (porozumiewania się) w tym uważnego i aktywnego słuchania, odpowiadania i rozmawiania, przedstawiania swojego zdania i pomysłów na forum grupy oraz rozwiązywania problemów i konfliktów tak, by „liczyły się opinie wszystkich zaangażowanych w konflikt osób”; umiejętność budowania relacji z innymi rówieśnikami, w tym umiejętności składające się na dobre relacje międzyludzkie np.: troska o innych, wyrozumiałość, naprawianie krzywd i wybaczanie, bycie taktownym, docenianie innych, przyjaźnienie się z innymi dziećmi; umiejętność budowania wspólnoty grupowej opartej na odpowiedzialnych zachowaniach społecznych względem grupy i jej poszczególnych członków; umiejętność współpracy i pracy zespołowej definiowanej jako „słuchanie swoich pomysłów, dzielenie się ze wszystkimi i pomaganie sobie nawzajem” podczas działania. Oprócz tego dzieci będą brały udział w zajęciach programu „Więcej wiem, mniej choruję”, „Chronimy Dzieci”, „Czyste powietrze wokół nas” i wielu innych. Przed nami rok wspaniałej zabawy i nauki. Liczymy też na owocną współpracę z rodzicami.

Czego uczymy się we wrześniu w grupie pięciolatków?

Tydzień 1: Moje przedszkole

Tydzień 2: Ja i ty to my

Tydzień 3: To jestem ja

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami
 • Odczuwa przynależność do grupy
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wie, czym jest alfabet
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Wie, co to jest portret i autoportret
 • Maluje portret przyjaciela
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Wie, jak wygląda cyfra 1
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość elementów
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Ustala położenie obiektów w przestrzeni
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia (stopa za stopą)
 • Wznosi konstrukcje z klocków
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Określa charakter muzyki
 • Gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Zna charakterystyczne cechy jesieni
 • Zna nazwy owoców i warzyw; wskazuje ich części jadalne

Piosenka: „Jesień”

Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Spadają liście z drzewa, a zima już tuż-tuż.

W sadzie dojrzały owoce i zebrać je już czas,

A ptaki szykują swój odlot za morze i chcą pożegnać nas.

Ref. Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas niesie.

Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas ma.

Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Las zmienił swe kolory, a zima jest tuż-tuż.

Wszyscy gromadzą zapasy na srogie zimy czas,

a ptaki szykują swój odlot za morze i chcą pożegnać nas.

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze -  październik 2019

 1. Ja i moja rodzina
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Jesień w parku i w ogrodzie
 4. Pobaw się ze mną

Umiejętności dziecka:

 • Mówi płynnie pod względem artykulacyjnym
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę, określa kierunki
 • Orientuje się na kartce papieru
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad
 • Przelicza elementy
 • Porównuje liczebność zbiorów
 • Rozwija logiczne myślenie
 • Rozpoznaje i kontynuuje układy rytmiczne
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny, zna stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach i dzieli słowa na sylaby
 • Obdarza szacunkiem osoby starsze
 • Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia: zna numery alarmowe i numer 112, umie prosić o pomoc
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe, rozpoznaje światła sygnalizatora
 • Wie, na czym polega praca policjanta
 • Rozwija sprawność manualną
 • Wyraża emocje ruchem
 • Jest sprawne fizycznie: uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Wykazuje zainteresowanie przyrodą: zna nazwy niektórych gatunków drzew, nazywa zjawiska atmosferyczne, wymienia cechy jesieni
 • Rozpoznaje owoce i warzywa
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, wykleja, lepi
 • Śpiewa piosenki i rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów muzycznych

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące - Listopad

Tydzień 9: Jesienny deszcz

Tydzień 10: Ciekawe, dlaczego…

Tydzień 11: Mój zwierzak

Tydzień 12: Dzień Pluszowego Misia

Umiejętności dziecka:

 • Skupia uwagę na wykonywanym zadaniu
 • Mówi płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym
 • Interesuje się pisaniem i czytaniem
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach i dzieli słowa na sylaby
 • Układa i rozwiązuje zagadki
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Szacuje odległość między przedmiotami i ocenia ciężar przedmiotów
 • Obserwuje przyrodę i wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń
 • Potrafi wycinać nożyczkami
 • Śpiewa piosenki
 • Wykonuje układ ruchowy do muzyki
 • Wskazuje źródło dźwięku i odtwarza rytm na instrumentach
 • Interesuje się przyrodą: wie, czym jest wiatr, obserwuje i opisuje zjawiska atmosferyczne
 • Zna podstawowe informacje na temat niedźwiedzi
 • Wie, co oznacza słowo recykling
 • Rozumie, że należy dbać o przyrodę
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka oraz hodowane w domach
 • Rozumie, że zwierzętami należy się opiekować
 • Rozpoznaje odgłosy zwierząt
 • Łączy zwierzęta dorosłe z ich młodymi
 • Wie, na czym polega praca weterynarza
 • Wie, co to jest i jak powstaje cień
 • Przeprowadza proste doświadczenia: sprawdza, co tonie, a co unosi się na powierzchni wody
 • Rozpoznaje polskie symbole narodowe: godło, flagę i hymn
 • Rozumie, że należy dbać o zabawki
 • Rozwija sprawność manualną: stara się zawiązać sznurówkę
 • Doskonali sprawność grafomotoryczną
 • Rozwija umiejętności plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, lepi z masy solnej

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze -  grudzień 2019

 1. Listy do Mikołaja
 2. Zapraszamy na teatrzyk
 3. Ślady na śniegu
 4. Świąteczne drzewko

     Umiejętności dziecka:

 • Wypowiada się na temat postaci Mikołaja
 • Przeżywa radość z powodu wizyty Mikołaja
 • Przelicza i dopełnia do wskazanej liczby
 • Uczestniczy w zorganizowanych zajęciach i zabawach ruchowych
 • Uważnie słucha i przyswaja wiedzę o lesie
 • Orientuje się, co jedzą zwierzęta leśne
 • Układa przedmioty według wielkości rosnącej i malejącej
 • Wypowiada się na temat swojego ulubionego bohatera bajkowego
 • Orientuje się, jakie mogą być lalki teatralne
 • Odgrywa scenki - pokazuje wskazane emocje ruchem, mimiką, gestami
 • Nazywa zwierzęta leśne, dopasowuje ślady do zwierząt
 • Wie, co to jest paśnik dla zwierząt leśnych- rozpoznaje i nazywa pożywienie
 • Zna zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Wykonuje ozdoby choinkowe
 • Potrafi składać życzenia świąteczne
 • Czynnie uczestniczy w spotkaniu wigilijnym
 • Potrafi zaprezentować krótki program artystyczny
 • Odnosi się z szacunkiem do zaproszonych gości

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące na miesiąc STYCZEŃ

Tydzień 1: Dawno, dawno temu…

Tydzień 2: Zabawa karnawałowa

Tydzień 3: Święto Babci i Dziadka

Tydzień 4: Gdzie mieszkasz?

Umiejętności dziecka:

 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Rozwija zainteresowania czytaniem i pisaniem
 • Zna treść i bohaterów popularnych bajek dla dzieci
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Rozwija analizę i syntezę słuchową
 • Układa i opowiada historyjki obrazkowe
 • Przelicza elementy
 • Porównuje liczebność zbiorów
 • Dodaje i odejmuje na liczmanach
 • Określa kierunki w przestrzeni, orientuje się na kartce papieru
 • Zna proste sposoby mierzenia długości
 • Koduje za pomocą uproszczonych rysunków
 • Wie, kim byli rycerze
 • Wie, na czym polega praca krawca, cukiernika
 • Wskazuje pokrewieństwo między członkami rodziny
 • Wie, co to jest drzewo genealogiczne i je wykonuje
 • Koloruje, starając się nie wychodzić poza kontur
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami: rysuje, maluje, wykleja, lepi
 • Wie, jak zbudowana jest książka
 • Zna różne rodzaje budynków mieszkalnych
 • Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę swojego kraju
 • Zna nazwy niektórych dużych miast Polski
 • Zna zwyczaje karnawałowe
 • Ma poczucie rytmu, śpiewa piosenki i wykonuje układ ruchowy do piosenki
 • Gra na nietypowych przedmiotach
 • Przeprowadza proste eksperymenty przyrodnicze
 • Wie jak wyglądają „domy” niektórych zwierząt
 • Wie, co to jest schronisko dla zwierząt
 • Jest sprawne fizycznie, uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych

Piosenka:

Dla Babci i Dziadka Autor: Bożena Forma

1. Czy wy wiecie moi mili, czy wy wiecie,

ile babć i dziadków jest na całym świecie.

Właśnie wielkie święto dzisiaj swoje mają,

więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Ref: Kochamy was, kochamy całym sercem

i radości chcemy dać wam jak najwięcej.

Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne -

żyj babuniu żyj dziadziuniu latek sto.

2. Babcia bardzo często mamę zastępuje,

zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.

Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy

babcia, dziadek za to zawsze mają czas.

Ref: Kochamy was...

3. Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają,

zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.

Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy,

głośno teraz podziękować chcemy im.

Wiersz:

Kocham Babcię i Dziadka

Autor: Bożena Forma

Kocham mocno Babcię, Dziadka -

to nie żarty moi mili.

Dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

i wszystkiego mam już dosyć,

Dziadek mocno mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

Kiedy myślę o łakociach,

Babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

najwspanialsze są na świecie.

   Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące na miesiąc LUTY

 1. Tydzień uśmiechu
 2. Mali badacze
 3. Zabawy na śniegu
 4. Poznajemy zawody

  Umiejętności dziecka:

 • Rozumie konieczność dbania o zęby
 • Wie, czym się zajmuje stomatolog
 • Określa kierunek, rozpoznaje prawą i lewą stronę
 • Kształtuje odpowiedni chwyt narzędzia podczas pracy plastycznej
 • Segreguje obiekty pod względem długości
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu eksperymentów i wyciąga wnioski na podstawie działań
 • Zna i określa właściwości przedmiotów; wie, jak działa magnes
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów; przelicza sylaby w wyrazie
 • Klasyfikuje ubrania pod względem pór roku; tworzy ubranka ze papieru
 • Zna nazwy sportów zimowych
 • Dopasowuje ślady do osób i zwierząt; nazywa zwierzęta leśne
 • Dodaje i podaje wynik liczenia
 • Układa i rozwiązuje zagadki
 • Wie, czym zajmuje się prezenter pogody; opisuje pogodę
 • Zna zawody związane ze służbami publicznymi; zna numery alarmowe
 • Rozpoznaje i nazywa zawody
 • Zna następstwo dnia i nocy
 • Rozpoznaje modele monet
 • Uczestniczy w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych
 • Rozpoznaje i nazywa narzędzie kuchenne
 • Nazywa wyroby cukiernicze
 • Bierze udział w grze i przestrzega jej reguł

Piosenka „Walczyk z bałwanem”

1. Zima w białych płatkach cała
mnóstwo śniegu nasypała.
Zaraz kule utoczymy
i bałwana ulepimy.

Refren:
Bałwan, bałwan,
walczyk z bałwanem.
Ach jak miło tańczy się z panem.
Raz, dwa, trzy,
raz, dwa, trzy,
raz, dwa, trzy, raz
zima jest dla nas w sam raz.

2. Jedna kula, druga, trzecia
i już bałwan jest na świecie.
Jeszcze tylko miła twarz
i już gotów bałwan nasz.

Refren:
Bałwan, bałwan,
walczyk z bałwanem ...  

Wiersz „Zawód taty” – W. Badalska
 Tato Ani jest piekarzem.
 Tato Jurka kolejarzem.
 Tato Ewy orze pole.
 Tato Jacka uczy w szkole.
 Tato Basi smaży pączki.
 Tato Włodka pisze książki.
 Tato Jarka jest szoferem.
 Tato Darka inżynierem.
 Tato Irki tka kretony.
 Tato Romy stawia domy.
 Tato Zosi listy nosi.

Tydzień : Kolorowy świat

Tydzień : Muzyka wokół nas

Tydzień : Nadchodzi wiosna

Tydzień : Wiosenne sprzątanie

Umiejętności dziecka:

 • Współpracuje w zespole. Odczuwa przynależność do grupy.
 • Opowiada o tym, co przedstawiono na ilustracji.
 • Odgrywa role przy użyciu kukiełki.
 • Rozwija logiczne myślenie.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Dokonuje analizy i syntezy wyrazów (wyróżnia głoski i sylaby w prostych wyrazach).
 • Rozumie zjawisko następstwa pór roku.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Posługuje się nazwami dni tygodnia i pór roku.
 • Wymienia oznaki wiosny w przyrodzie.
 • Zna kolejne etapy rozwoju rośliny.
 • Rozpoznaje odgłosy przyrody.
 • Rozumie znaczenie wody w przyrodzie.
 • Wyraża swoje emocje w pracach plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych – rysuje, maluje, koloruje, buduje z klocków.
 • Klasyfikuje przedmioty.
 • Porównuje wielkość przedmiotów.
 • Orientuje się w przestrzeni i na kartce papieru.
 • Przelicza i dodaje elementy.
 • Konstruuje grę matematyczną. Ustala reguły gry.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Rozpoznaje układy rytmiczne.
 • Ubiera się stosownie do pogody.
 • Rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu.
 • Interpretuje muzykę podczas tańca i zabaw ruchowych.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa poznane piosenki.Jest sprawne manualnie.
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną.
 • Rysuje po śladzie.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Reguluje oddech.

PIOSENKA "WIOSENNA POLKA"

1. Wiosna, wiosna już przybywa,
polkę, polkę tańczyć chce.
Do zabawy wszystkich prosi:
Hanię, Zosię, ciebie, mnie.
Ref: Polkę nam wietrzyk gra,
hop hop hop, tra la la.
Rośnie trawa, kwiaty rosną,
wszyscy tańczą z panią wiosną.
2. Wiosna tańczy, kwitną krzewy,
wiosna tańczy, kwitnie bez.
Kiedy słońce mocniej grzeje
z wiosną każdy śpiewać chce.

Treści nauczania w okresie 11.05.2020 – 15.05.2020

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Formy

11.05.20

W ZOO

Zwierzęta świata

 • Ćwiczenia oddechowe „Przenosimy karteczkę”
 • Bajka edukacyjna Lulek jedzie do ZOO
 • Karta grafomotoryczna

12.05.20

Koty małe i duże

 • Gimnastyka Kocie grzbiety
 • Program edukacyjny Domowe Przedszkole Koty duże i małe
 • Praca techniczna Kot z rurki po papierze

13.05.20

Pan Żyrafa

 • Wiersz T. Nowaczyka Żyrafa – odpowiedzi na pytania do tekstu
 • Długi, dłuższy, krótki, krótszy- zabawy matematyczne, określanie długości

14.05.20

Zero to nic

 • Gimnastyka poranna z filmem youtube.com
 • Poznanie cyfry 0 – kolorowanka
 • Zadania matematyczne tekstowe związane z cyfrą zero

 

15.05.20

Wiem dużo o zwierzętach

 • Nauka piosenki Idziemy do zoo
 • Zagadki słowne o zwierzętach egzotycznych
 • Praca plastyczna „Moje ulubione zwierzę z ZOO to..”

Treści nauczania w okresie 04.05 -08.05.2020

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma / treści

04.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

NA WSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gospodarstwie wiejskim

? zapoznanie dzieci ze zwierzętami żyjących w wiejskim gospodarstwie

? poszerzanie doświadczeń plastycznych

? rozwijanie sprawności manualnych

? rozwijanie percepcji słuchowej

? doskonalenie umiejętności tworzenia rymów do podanych wyrazów

? rozwijanie sprawności ruchowej

? kształtowanie umiejętności odkodowania informacji

? zabawy z jęz. angielskim (Animals)

 05.05.2020

 

Zwierzęta wiejskie i ich dzieci.

 

? wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt i ich dzieci 

? rozwijanie umiejętności językowych

? doskonalenie percepcji wzrokowej

? kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania

? rozwijanie sprawności rąk

? ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt

06.05.2020

 

K –jak kogut.

? poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt gospodarskich

? K- jak kogut- poznanie obrazu graficznego litery K, doskonalenie sprawności grafomotorycznych; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazu

? nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

? rozwijanie uwagi, myślenia

? rozwijanie orientacji przestrzennej

07.05.2020

 

Domy zwierząt wiejskich.

 

? poznanie warunków życia zwierząt w gospodarstwie oraz korzyści, jakie człowiek czerpie z ich hodowli

? rozwijanie wyobraźni twórczej

? doskonalenie wymowy dzieci

? posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze

08.05.2020

 

Rozmowy na wiejskim podwórku.

? utrwalenie wiadomości na temat zwierząt zamieszkujących na wiejskim podwórku

? poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie

? usprawnianie narządów mowy

? doskonalenie umiejętności tworzenia rymów do podanych wyrazów

? nazywanie i rozpoznawanie figur geometrycznych

? utrwalanie i poszerzanie wiadomości
o zwierzętach, poprzez rozwiązywanie
zagadek podkreślających charakterystyczne ich
cechy

Treści nauczania w okresie 20.04 -24.04.2020

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

 

20.04.2020

 

 

 

 

 

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C jak cebula

? C – jak cebula, poznanie obrazu graficznego litery C.

? Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazu, usprawnianie narządów mowy.

? Kształcenie spostrzegawczości i uwagi.

? Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.

? Rozwijanie sprawności ruchowej.

? Rozwijanie umiejętności związanych z hodowlą i pielęgnacją roślin- hodowla szczypiorku.

 

21.04.2020

 

Owoce i warzywa – z nich radość i siła.

 

? Kształcenie prozdrowotnych nawyków żywieniowych.

? Utrwalenie nazw owoców i warzyw, wzbogacenie wiedzy na temat właściwości odżywczych owoców i warzyw. (Sałatka owocowa i warzywna – przepis w obrazkach)

? Doskonalenie umiejętności liczenia, rozwiązywanie

? Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych- zabawy badawcze.

 

22.04.2020

 

Ruch to zdrowie.

? Kształtowanie sprawności ruchowej.

? Utrwalenie części ciała

? Rozwijanie zdolności manualnych.

? Ćwiczenia słuchu fonematycznego - podział wyrazów na sylaby i głoski.

? Rozwijanie aktywności poznawczej.

23.04.2020

 

Zdrowy tryb życia.

 

? Wzbudzanie chęci do aktywności fizycznej

? Kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy tryb życia; szerzenie zdrowych nawyków na co dzień.

? Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej.

? Rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia – kodowanie.

24.04.2020

 

„Zdrowe zęby mam, bo zawsze o nie dbam”.

 

? Utrwalenie orientacji w zakresie własnego ciała.

? Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.

? Promowanie zdrowego stylu życia.

? Zabawy z językiem angielskim.

? Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i tworzenia rymów.

? Myj zęby –piosenka https://www.youtube.com

Treści nauczania w okresie 14.04.2020 – 17.04.2020 w gr. V

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Formy

14.04.20

Dbamy o naszą planetę

Kreślimy ósemki

 • Zabawa rozwijająca koordynację ruchowo-wzrokową „Z dołu do góry”
 • Zabawa rozwijająca zmysł równowagi „Ósemki”
 • Rozwijanie motoryki małej - Film youtube.com „Jak narysować pingwina z cyfry 8?
 • wykonanie karty pracy z cyfrą 8

15.04.20

Ekoinstrumenty

 • Rozwiązywanie zagadek o instrumentach
 • Rozwijanie kreatywności poprzez wykonanie własnego ekoinstrumentu
 • Zabawa muzyczna z wykorzystaniem instrumentu

16.04.20

Segreguj odpady

 • Rozwijanie muzykalności poprzez wysłuchanie piosenki o segregowaniu odpadów z youtube.com
 • Wykonanie karty pracy „Segreguję odpady”
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne

17.04.20

Oszczędzamy wodę

 • Gimnastyka poranna z filmem youtube.com
 • Wykonanie plakatu „Oszczędzam wodę”

Treści nauczania w okresie 06.04 -10.04.2020

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

06.04.2020

 

 

 

 

 

Wielkanoc- Jajka malowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J jak jajko

? Poranna gimnastyka z piosenką- rozwijanie sprawności ruchowej  i umiejętności wyrażenia muzyki ruchem.

? J jak jajko- poznanie obrazu graficznego litery J, doskonalenie sprawności grafomotorycznych; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazu.

? Zabawy logopedyczne usprawniające mięśnie aparatu mowy.

? Zabawy z językiem angielskim- rozwijanie słownictwa związanego z kolorami i liczbami.

 07.04.2020

 

Zwyczaje wielkanocne

? Zwyczaje wielkanocne – rozmowa nt. zbliżających się świąt, doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez swobodne rozmowy.

? Wysłuchanie wiersza Malowane jajka- rozumienie treści wysłuchanego tekstu, ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie małej motoryki.

? Wielkanocne zagadki- rozwijanie słownictwa, stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu pamięci.
? Wesoła matematyka - kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania; Zabawy z rozszyfrowaniem wiadomości –nauka kodowania.

08.04.2020

 

Zabawy z jajkiem

? Ćwiczenie integrujące, rozwijające małą motorykę „Paluszkowa pisanka”.

? Lewa- prawa- orientowanie  się w schemacie własnego ciała; prawidłowo określanie kierunków (w prawo, w lewo) .

? Wieziemy tu kogucika -  zabawa z piosenką- rozwijanie poczucia rytmu.

09.04.2020

 

Koszyczek wielkanocny

? Co wkładamy do koszyczka? - kultywowanie tradycji (przygotowanie koszyka), zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocny, wspomaganie rozwoju mowy.

? Wesoła kurka -  propozycja dla dzieci i rodziców udekorowania stołu wielkanocnego (film koleżanki Dominiki – nauczycielki grupy II)

? Świąteczna kartka - doskonalenie umiejętność posługiwania się przyborem podczas rysowania, wycinania i  klejenia, usprawnianie małej motoryki, rozwijanie zdolności manualnych

? Wesoła matematyka - określanie kierunku i miejsca na kartce papieru; doskonalenie umiejętności liczenia

10.04.2020

 

Pisanki

? Pisanki - poznanie różnorodnych sposobów zdobienia pisanek. Rozwijanie umiejętności posługiwania  się przyborami plastycznymi- pędzel, kredka, nożyczki.

? Zabawa w rytmy– rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności i układania rytmów.

? Wyścigi z przenoszeniem jajek- czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rodzicami, rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, zwinności i zręczności

? Zabawa muzyczna „Hopla, Hopla” Śpiewające Brzdące - rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej przy muzyce.

Treści nauczania w okresie 30.03.2020r. 03.04.2020r.

DATA

TEMAT TYGODNIA

TEMAT DNIA

FORMA

30.03  -03.04.2020

 

 

DZIEŃ I NOC

- N jak noc

 

- Kiedy jest noc?

 

 

- Śpiewamy kołysankę

 

 

-W poszukiwaniu nocy

 

 

 

 

-Zabawy z księżycem i słońcem

 • rozwijanie słuchu fonematycznego „Słowa na N”
 • rozwijanie motoryki małej „N na kaszy”
 • Zagadki słuchowe z literką n
 • Praca plastyczna „To jest N”
 • rozwijanie sprawności fizycznej i koncentracji zabawa w parze „Do ciebie i do mnie”
 • Poznanie następstw dnia i nocy Film edukacyjny „Detektyw Łodyga Piknik w królestwie nocy”
 • Przeprowadzenie eksperymentu Dzień i noc na podstawie filmu.
 • Ćwiczenia głosowe i dykcyjne „głośno-cicho”
 • Rozwijanie muzykalności poprzez wysłuchanie utworu „Siwa chmurka”
 • Poznanie zwierząt i ich trybu życia „Czy wszyscy śpimy nocą?”
 • Rozwijanie kreatywności dziecka poprzez pracę plastyczną „Nocne zwierzę”
 • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz umiejętności przeliczania „rzuć kostką i zrób”
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania „Piesek i noc” Urszula Piotrowska
 • Rozpoznawanie stałych następstw dni i nocy poprzez kontynuowanie rytmów
 • Zabawa twórcza „Mleczna droga”
 • Zabawy logopedyczne w ramach profilaktyki logopedycznej (materiały od logopedy)
 

Treści nauczania w okresie 25.03.2020r. 27.03.2020r.

DATA

TEMAT TYGODNIA

TEMAT DNIA

FORMA

25.03  -27  .03.2020

 

WIOSENNE SPRZĄTANIE

 

- Bez wody nie byłoby życia

 

- Ł jak łuk

 

- Wiosenne porządki

Zabawa na powitanie

?  Bajka terapeutyczna „Bajka o pszczółce”; ( praca plastyczna o pszczółce)

? Zagadki słuchowe o wodzie

? Film edukacyjny Niezwykła podróż kropelki

           https://www.youtube.com

? „Bąbelkowy ocean” – ćwiczenia oddechowe

? Doświadczenie z  wodą pt. „STATKI”

? Zabawa paluszkowa Dziesięć palców mam

? Zabawa ruchowa PAJACYK

? „Zaczarowany worek” – zabawa matematyczna

? Wykonanie ćwiczenia Karta pracy  nr 1–  rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów

? Zabawa „CO ZNIKNĘŁO?- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

? Zabawa DOTYKOWE PUDEŁKO (2 warianty)

? Poznaję  literę Ł- wykonanie ćwiczenia Karta pracy nr 2- ćwiczenie grafomotoryczne

? „Wstążkowe Ł” – chodzenie stopa za stopą po kształcie litery wykonanej np. wstążki, tasiemki lub sznurka

?  „Jednoręki łowca”- zabawa rozwijająca sprawności manualne

? Zabawa ruchowa rzutna „Celuj do kosza”

? Wiersz O lalce w pralce - omówienie treści

? Masażyk „Na dobry humor”

? - Najdłuższy wąż – praca plastyczna

? ZABAWY LOGOPEDYCZNE  - kilka

ćwiczenia usprawniających  narządy mowy dziecka

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-01