Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział V
Oddział V

Oddział V Muminki

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 08.00 - 16.00

NAUCZYCIELKI: p. Elżbieta, P. Agnieszka

PERSONEL POMOCNICZY: p. Alina

Grupa V jest grupą  składającą się z dzieci 4 i 5 – letnich. Praca dydaktyczna będzie opierała się na założeniach i wymogach obowiązującej podstawy programowej, według której celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

                Naszą realizację podstawy programowej będzie wspierał Programem wychowania przedszkolnego „Szkoła za pasem” Wydawnictwa Edukacyjnego.

Program oparty na założeniach koncepcji rozwoju człowieka Lwa S. Wygotskiego. Zgodnie z nimi, nauka to wyposażenie dziecka w umiejętności poznawcze pozwalające na samodzielne zdobywanie przez nie wiedzy. Rolą nauczyciela jest naturalne wspieranie wychowanka, wyzwolenie w nim chęci podejmowania nowych  wyzwań,  a  także  umiejętne  dostosowanie  działań  edukacyjnych  do  strefy  rozwojowej  dziecka. Według  teorii  Wygotskiego 4 zadania,  które  dziecko  potrafi  rozwiązać  bez  problemu  i  nienastręczające  mu  trudności,  stanowią  źródło  ćwiczeń  utrwalających  nabyte  uprzednio  umiejętności. Takie  kompetencje  określane  są  jako  strefa  aktualnego  rozwoju.  Zadania,  których  dziecko  za  pierwszym razem nie jest w stanie wykonać samodzielnie, są źródłem inspiracji, chęci pokonania przeszkód. Nauczyciel  wskazuje  dziecku drogę  do zdobycia  nowych  umiejętności i doświadczeń, bacząc, by stawiane zadania nie były zbyt proste ani zbyt trudne do wykonania. Niezmiernie istotne jest skupienie się na tym, co dziecko może zrobić jutro, a nie na tym, co bez problemu potrafi wykonać aktualnie.

Ponadto, w grupie będą realizowane dwa dodatkowe programy, o których poniżej.

Innowacja pedagogiczna: Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Cel Programu

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Forma prowadzenia zajęć

 • Zajęcia prowadzone 1 x w tygodniu;
 • Zajęcia trwają ok. 30 – 40 min.;
 • Zajęcia prowadzone w oparciu o gotowe scenariusze;
 • Brak Kart pracy, książek dla dzieci
 • Zajęcia mają charakter warsztatów plastyczno - ruchowych;
 • Zajęcia są nieodpłatne.

Historia

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program „Przyjaciele Zippiego” powstał we współpracy psychologów z Uniwersytetów w Kanadzie, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Właścicielem programu jest angielska organizacja charytatywna „Partnerstwo dla Dzieci” – „Partnership for Children” PFC www.partnershipforchildren.org.uk.

Partnership for Children ma swoją siedzibę w Kingston nad Tamizą, w południowej części Londynu. Członkami zarządu organizacji są zaufane osoby z różnych krajów, naukowcy, psychologowie a personel stanowi tylko dwóch pracowników. Placówka powstała między innymi dzięki dotacji GlaxoSmithKline, które  sponsorowało również rozwój programu "Przyjaciele Zippiego".

Partnership for Children – Partnerstwo na Rzecz Dzieci wyrosło z organizacji o nazwie Befrienders International zajmującej się przeciwdziałaniem samobójstwom. Psychologowie z Befrienders International prowadzili telefon zaufania dostępny na całym świecie, aby w każdej chwili pomagać osobom zdesperowanym lub zamierzającym popełnić samobójstwo. Wielu dzwoniących mówiło to samo zdanie: Nie wiem, co zrobić. Zraniło ich życie i nie umieli sobie poradzić. Czasem samobójstwo wydawało się jedynym rozwiązaniem.

Przedstawiciele Befrienders International doszli do wniosku, że jeśli małe dzieci nauczyłyby się rozwiązywać konflikty i radzić sobie z trudnościami w codziennym życiu, to byłyby lepiej przygotowane do radzenia sobie z kryzysami w okresie dorastania i dorosłości. W wyniku tych refleksji powstał program o nazwie Reaching Young Europe. Uczył on sześcio- i siedmiolatki umiejętności radzenia sobie w życiu.

Rezultaty okazały się tak dobre, że zdecydowano się powołać nową instytucję, aby rozszerzać pracę z dziećmi i młodzieżą. Partnership for Children, które obecnie jest zupełnie niezależną od Befrieders International jednostką, rozpoczęło działalność w styczniu 2002 roku. Program Reaching Young Europe został wzbogacony o nowe elementy, zmieniono  jego nazwę i jest wdrażany jako program  Zippy’s Friends - "Przyjaciele Zippiego".

Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja. Aktualnie jest realizowany w wielu krajach na całym świecie. Partnerami PFC, wdrażającymi program w poszczególnych krajach, są zazwyczaj organizacje pozarządowe oraz  instytucje kształcące i doskonalące nauczycieli.

W Polsce

W 2005 roku Pracownia Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadziła pilotaż programu w wybranych warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Było to możliwe, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od firmy produkującej drukarki komputerowe „OKI”. Po zakończeniu pilotażu w CMPPP podjęto decyzję o upowszechnianiu programu w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

W latach 2005-2009, na mocy umowy licencyjnej program był oferowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (centralną placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) we współpracy z regionalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Po przekształceniu CMPPP w Ośrodek Rozwoju Edukacji od dnia 1.01.2010r – umowa licencyjna na wdrażanie programu została rozwiązana. Od tego czasu wyłącznym, licencjonowanym partnerem PFC w Polsce jest Centrum Pozytywnej Edukacji (COPE).

Program „Przyjaciele Zippiego" cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i jest upowszechniany przez trenerów współpracujących z ośrodkami doskonalenia nauczycieli  na terenie całego kraju.

Informacje zaczerpnięte ze strony: https://www.pozytywnaedukacja.pl

„Wprowadzanie podstaw języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym” to autorski program nauczyciela dyplomowanego Agnieszki Nowak.

Założeniem powyższego programu jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z podstawowym słownictwem i zwrotami w języku angielskim. Głównymi metodami i formami tych działań jest aktywność werbalna, motywowana zabawą i aktywnością ruchową dziecka.

Celem wprowadzania podstaw języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym jest również podnoszenie i umacnianie poczucia własnej wartości każdego dziecka. Oznacza to, zgodnie z założeniami Programu, że każde dziecko ma prawo do poznawania języka obcego tylko wówczas, gdy jest na to gotowe i psychicznie i emocjonalnie. W konsekwencji ocenianie stopnia nabycia umiejętności językowych przez konkretne dziecko nie będzie realizowane, a jedynie prowadzona będzie obserwacja pedagogiczna, dająca wskazówki dotyczące predyspozycji i zdolności dziecka. Język angielski będzie traktowany na tym szczeblu edukacji jako forma ciekawego, interesującego czynnika motywującego dziecko do poznawania, zachęcającego do aktywności i  zabawy.

Materiały dydaktyczne: Hippo and Friends; Playtime; Happy Hearts

Forma prowadzenia zajęć

 • Zajęcia prowadzone 2 x w tygodniu;
 • Zajęcia trwają ok. 20 – 30 min.;
 • Brak Kart pracy, książek dla dzieci
 • Zajęcia oparte na metodach aktywizujących;
 • Zajęcia mają charakter warsztatów muzyczno – ruchowych;
 • Zajęcia są nieodpłatne.

W roku szkolnym 2018/2019 w Grupie V nauczyciele będą również realizowali Program Powszechnej Dwujęzyczności, do którego materiały i pomoce dydaktyczne są sponsorowane przez Urząd Dzielnicy Targówek, o którym więcej na stronie Przedszkola 156.

Wyjścia do biblioteki 

17.10.2018r (środa) - godz.9.30

21.11.2018r (środa) - godz.9.30

06.03.2019r (środa) - godz.9.30

04.04.2019r (czwartek) - godz.9.30

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DNI OTWARTE, GODZ.: 16.00

         25.09.2018         23.10.2018         27.11. 2018       

         11.12.2018         22.01.2019         26.02. 2019       

         26.03.2019         23.04.2019         28.05. 2019

Zapraszamy wszystkich rodziców na rozmowy indywidualne. Prosimy o wcześniejsze umówienie się z wychowawcami grupy.

Wrzesień 2018

Tematy kompleksowe:

1. Witaj przedszkole

 • umieszczenie na rysunku podstawowych elementów postaci ludzkiej
 • opanowanie skoku rozkroczno- zwartego
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów
 • poznanie pojęcia refren
 • określanie zasad zgodnej zabawy i bezpiecznego pobytu w przedszkolu

2.  Wspomnienie lata

 • nazywanie wybranych regionów Polski
 • zapoznanie z mapą konturową Polski
 • wzbogacenie kącika przyrody o pamiątki z wakacji
 • koncentrowanie uwagi na utworze literackim
 • budowanie wypowiedzi na temat treści ilustracji
 • przekazywanie informacji w formie pozawerbalnej
 • utrwalenie znajomości adresu zamieszkania

3.  Przedszkolak na drodze

 • odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego
 • reagowanie na ustalony sygnał, rozwijanie myślenia dedukcyjnego
 • poznanie specyfiki pracy policjanta
 • ocenianie zachowań, budowanie zdań warunkowych

4.  Lubimy warzywa i owoce

 • przyporządkowanie owoców i warzyw do miejsca ich wzrostu – ogrodu i sadu; opisywanie owocu/warzywa z uwzględnieniem koloru, kształtu, smaku, pochodzenia
 • tworzenie pracy przestrzennej, rozwijanie pracy manipulacyjnej palców
 • rozwijanie percepcji podczas wyszukiwania takiego samego obrazka
 • zagadki wielozmysłowe, rozpoznawanie i nazywanie smaków
 • rozwijanie koordynacji ręka–oko podczas łączenia wykropkowanych obrazków

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • układanie w kolejności serii obrazków
 • dokonywanie uogólnień w zakresie wybranych pojęć
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów
 • zastosowanie symboli i znaków umownych
 • klasyfikowanie według określonych cech
 • segregowanie według kryterium znaczenia
 • ustalenie stronności ciała
 • przeliczanie w zakresie liczbowym dziecka
 • segregowanie elementów według wielu kryteriów
 • rozumienie sensu wymiany jeden za jeden
 • przeliczanie i podział według określonego kryterium

Wrzesień

"Drogowskazy" - Przewoźniak Marcin
 Podróżnikom setki razy pomagały drogowskazy.
 Wytyczały, wskazywały, prowadziły przez świat cały.
 Służą wszystkim, więc pamiętaj: Nie niszcz ich i nie przekręcaj.
 Jeśli jedziesz dokądś drogą, tobie chętnie też pomogą.

„Kolorowe światła”

1.Do przedszkola co dzień rano idę przez ulice z mamą.

Droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniu światła.

Ref: Czerwone światło stój, zielone światło idź,

na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.

2. Samochody w rzędach stoją na kierowców spoglądają

Czy już światło jest zielone by odjechać w swoja stronę.

3. Policjanci wciąż pracują, skrzyżowania obserwują.

Czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

Październik 2018

Tematy kompleksowe:

1. Co nam w koszu niesie kolorowa jesień

 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
 • doskonalenie przeskoku obunóż przez przeszkodę
 • tworzenie zdrobnień od podanych wyrazów
 • rozpoznawanie i nazywanie liści i owoców wybranych drzew
 • konstruowanie ludzików z materiału przyrodniczego
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków grzybów

2. Leśniczy i jego podopieczni

 • poznanie charakterystyki pracy leśniczego
 • budowanie wypowiedzi opisujących wygląd i sposób poruszania się wiewiórki
 • poznanie ciekawostek z życia jeża
 • poszerzenie wiadomości o środowisku życia dzika
 • wdrażanie dzieci do współdziałania w zespołach, przestrzeganie zasad

3. Gwiżdże wiatr w kominie

 •  rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych
 • poszerzenie wiedzy o zawodzie dyrygenta
 • zwrócenie uwagi na głos jako instrument wydający piękne dźwięki
 • wprowadzenie pojęć „pięciolinia”, „klucz wiolinowy”, „nuty”
 • uwrażliwienie na piękno utworu muzyki klasycznej

4. Tańcowała igła z nitką

 • poznanie etapów powstawania ubrań, nazw zawodów ludzi związanych z produkcją i sprzedażą ubrań
 • doskonalenie mowy dialogowej
 • doskonalenie podskoku obunóż
 • praktyczne wykorzystanie różnego rodzaju miarek

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru
 • stosowanie określeń: więcej, mniej, tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie liczbowym dziecka
 • układanie eksponatów w kolejności rosnącej i malejącej
 • przeliczanie w zakresie działaniowym dzieci, klasyfikowanie według danej cechy
 • kształtowanie umiejętności dodawania jako łączenia, dosuwania
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi długości (długi–dłuższy, krótki–krótszy, taki sam)
 • porównywanie długości przedmiotów, poznanie przyborów służących do pomiaru długości

Październik

„Jesienne obrazki” sł. i muz. Regina Panaś

1. Gdy nadchodzi jesień małymi kroczkami,

Kolorowe listki tańczą razem z nami.

Ref. Wirują i skaczą w parku, w lesie, w polu,

Grają z wiatrem w berka przy naszym przedszkolu.

2. Kiedy deszczyk pada, listki zasypiają,

A malutkie krople po szybach ściekają.

Ref. Wietrzyk nimi kręci na prawo i lewo,

Spadają na ziemię, krzaczek, kamień, drzewo.

3. A kiedy zza chmurki wygląda słoneczko,

Kolorowa jesień puka w okieneczko.

Ref. Zaprasza do parku do skarbów zbierania:

Kasztanków, żołędzi i szyszek szukania.

„Przybywa jesień” Bożena Forma

Spadają liście, szeleszczą wkoło,

Wiatr je unosi, gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany, cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem słoneczko świeci.

Nagle żołędzie z drzewa spadają,

Chętnie je zaraz dzieci zbierają.

Piękne korale ma jarzębina,

To znak, że jesień już się zaczyna.

LISTOPAD 2018

Tematy kompleksowe:

1. Jesienna szaruga

 • poznanie ciekawostek o zmianach w przyrodzie późną jesienią
 • opanowanie rzutu, chwytu, celowania
 • poznanie termometru zaokiennego i jego funkcji
 • doskonalenie słuchu fonematycznego – podawanie przykładów wyrazów rozpoczynających się na taką samą sylabę

2. Mój pupil

 • poznanie specyfiki pracy weterynarza
 • dzielenie się doświadczeniami w opiece nad domowym zwierzątkiem
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt i obowiązki ludzi posiadających zwierzęta
 • uwrażliwienie na właściwe zachowanie wobec nieznanych zwierząt
 • poznanie sposobu układu ciała podczas niespodziewanego ataku psa

3. Baśnie z różnych stron świata

 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki
 • kształtowanie umiejętności ustalania kolejności zdarzeń w baśni
 • rozwijanie wyobraźni literackiej i plastycznej
 • stosowanie przymiotników wartościujących przy ocenie bohatera

4. Magia teatru

 • poszerzenie zakresu wiedzy na temat rodzajów lalek teatralnych
 • wyrażanie uczuć i emocji mimiką i gestem
 • poszerzenie wiadomości na temat teatru, rozumienie pojęć: „rekwizyt”, „afisz”, „reżyser”
 • rozwijanie kreatywności i zasobu słownictwa podczas wcielania się w role teatralne

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • poznanie i stosowanie symboli
 • odwzorowywanie i tworzenie struktur rytmicznych z użyciem liczmanów
 • utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku
 • przeliczanie elementów w zbiorze, dodawanie jako dosuwanie
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • utrwalenie przeliczania i odwzorowania elementów
 • rozwiązywanie zadań z treścią, , rozumienie odejmowania jako odsuwania
 • rozróżnianie kierunków w przestrzeni, podążanie za wskazówkami
 • utrwalenie rozróżniania kierunków w przestrzeni i na kartce papieru

Listopad

„Wiewiórka” W. Broniewski

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka skacze wesoło z drzewa na drzewo.

Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka, machnie ogonkiem w prawo i w lewo.

Zeszła na ziemię, nic się nie boi, wie, że orzeszki mamy w kieszonkach.

O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi chwiejąc puszystym końcem ogonka.

Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy taka jest śliczna, zręczna i żywa!

Zjadła orzeszków za kilka groszy, na pożegnanie ogonkiem kiwa.

„Listopad”

Szedł listopad polną drogą zerwał liście z drzewa.

Pada deszcz, pada deszcz. A ja sobie śpiewam.

Zimne wiatry wieją polem idzie deszcz ulewa.

Pada deszcz, pada deszcz. A ja sobie śpiewam.

Słońce wstaje późnym rankiem, ziemi nie ogrzewa.

Pada deszcz, pada deszcz. A ja sobie śpiewam.

GRUDZIEŃ 2018

Tematy kompleksowe:

1. Prezent dla Mikołaja

 • zaznajomienie się z legendą Świętego Mikołaja w różnych regionach świata
 • poruszanie się w różnych kierunkach według bodźca słuchowego tworzenie rysunkowego listu do Świętego Mikołaja
 • rozumienie istoty dzielenia się
 • rozpoznawanie tempa i nastroju muzyki
 • wdrażanie do kultywowania tradycji

2.  Skąd mamy prąd ?

 • poznanie produktów pochodnych od węgla
 • określenie cech fizycznych węgla
 • poszerzenie wiedzy dzieci w zakresie dziejów Ziemi
 • poznanie znaczenia prądu
 • poznanie ręcznych sprzętów domowych i ich elektrycznych odpowiedników
 • utrwalenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi

3.  Moja rodzina- mój dom

 • budowanie wypowiedzi na temat rodziny
 • kształtowanie akceptacji samego siebie oraz poczucia bezpieczeństwa
 • określanie stopnia pokrewieństwa w rodzinie
 • uwzględnienie na rysunku części twarzy oraz cech charakterystycznych postaci
 • prezentowanie scenek pantomimicznych
 • doskonalenie podskoku z nogi na nogę, próba kozłowania piłki w miejscu

4.  Czar Bożego Narodzenia

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku zimowych świąt
 • odgrywanie scenek dramowych
 • budowanie zdań oceniających
 • wykonanie kartki świątecznej według swojego pomysłu
 • nazywanie tradycyjnych potraw wigilijnych
 • słuchanie fragmentów polskich kolęd i pastorałek

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • segregowanie przedmiotów według określonego kryterium
 • stosowanie liczebników głównych i porządkowych
 • nabywanie umiejętności konstruowania prostej gry „ściganki”
 • klasyfikowanie według określonych cech, wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania w wydarzeniach przyczyny i skutku
 • ciche przeliczanie i ustalanie wyniku
 • szybkie dobieranie się w grupy o określonej liczebności na sygnał

Grudzień

Wigilijna noc -piosenka

1. Puszysty śnieg, Nocą otulił las, Cisza i mrok, Płomień w kominku zgasł.

Na szybach mróz, Podarował dziś nam, Tysiące gwiazd, Namalował je sam

REF.: Raz w roku może zdarzyć się to co dziś, Czeka nas miłych wrażeń moc,

Zwierzęta ludzkim głosem przemówić chcą, Raz w roku w wigilijną noc.

2. W choinki woń, Kolęd wmieszał się ton, Na śpiący sad, Opadł srebrzysty szron.

Księżyca blask, Wielki oświetlił wóz, Rzekę i staw, W lód zamienił dziś mróz.

REF.: Raz w roku może zdarzyć się to co dziś...

Kolęda    muz. i sł. D.K.Jagiełło

1. Zielona choineczko, pachnąca igiełkami, posłuchaj proszę nas, posłuchaj proszę nas kolędę ci śpiewamy. / bis

2. O małym Jezusiku, co w żłobie sobie leży, śpiewamy dzisiaj ci, śpiewamy dzisiaj ci tak, jak to się należy. / bis

3.O Maryi Panience, i o Józefie Świętym, zagrają dzisiaj ci, zagrają dzisiaj ci, wesołe instrumenty. / bis

4. O królach i Herodzie, kolędę ci zagramy, a ty nam zaświecisz, a ty nam zaświecisz, swoimi lampeczkami. / bis

Styczeń 2019

Tematy kompleksowe:

Lecą kartki z kalendarza

 • Poznanie sposobów i przyrządów wykorzystywanych do mierzenia czasu
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu
 • Posługiwanie się symbolami charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku

W karnawale najlepsze są bale

 • Poznanie tradycji karnawałowych w Polsce i na świecie
 • Odczuwanie radości z tańców i zabaw przy muzyce
 • Nabywanie umiejętności stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie

Jestem wnuczkiem

 • Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny
 • Zachęcanie do uzyskiwania informacji na temat dzieciństwa członków rodziny, tworzenie drzewa genealogicznego
 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny

Ptasie pogotowie

 • Poznanie różnych gatunków ptaków, środowiska ich życia i zwyczajów
 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania i uogólniania
 • Wdrażanie do systematycznego niesienia pomocy ptakom w okresie zimy

Styczeń „W karnawale”

1.Z Nowym Rokiem szedł karnawał, przebieraniem się zabawiał.

W instrumenty przebrał drzewa, wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.

2.Przebrał dzieci, spójrzcie sami, są Indianie z piratami

i serpentyn widać zwoje, są krasnale, są kowboje.

3.Jest biedronka z muchomorkiem, przyszli także Bolek z Lolkiem,

sznur korali ma cyganka, w stroju z frędzli jest Indianka.

4.I balony lecą w górę, ktoś czerwony ma kapturek,

jest karnawał, dzieci tańczą, gra muzyka przebierańcom.

„Dla Dziadka” D. Gellner

Dziadku, Dziadku, czy to ty? Coś na twojej głowie lśni.

To korona! Słowo daję! Przecież znam korony z bajek!

Czy to fotel? Ale skąd! To nie fotel tylko tron!

I w ogóle i w szczególe jesteś Dziadku dzisiaj królem!

Pytasz co to za zagadka? To po prostu Święto Dziadka!

Luty 2019

Tematy kompleksowe:

Zimowe sporty na śniegu i lodzie

 • Poznanie rodzajów sportów zimowych i sprzętu sportowego wykorzystywanego na śniegu i lodzie
 • Kształtowanie sprawności fizycznej podczas zabaw zimowych
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł bezpieczeństwa w trakcie zabaw na śniegu

Na góralską nutę

 • Poznanie regionu górskiego Polski
 • Zapoznanie z kultura góralską, je j cechami charakterystycznymi
 • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

Nie jestem sam wielu kolegów mam

 • Poznanie sposobów pomagania i wspierania innych oraz cech dobrego kolegi
 • Kształcenie umiejętności językowych w zakresie mowy dialogowej i formułowania pytań
 • Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych i umiejętności dokonywania oceny zachowań, uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i empatii

Na biegunach ziemi

 • Poznanie środowisk przyrodniczych na biegunach Ziemi, poznanie właściwości magnesu
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i technicznych
 • Nabywanie szacunku do ludzi innych narodowości

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-02