Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział VI
Oddział VI

ODDZIAŁ VI SMERFY 6 - latki

Nauczycielki prowadzące grupę: p. Elzbieta Firchał, p. Małgorzata Przerwa

Personel obsługowy: p. Dominika

Godz. pracy oddziału : 08.00 - 15.00

Grupa VI liczy 22 dzieci 6 letnich. W naszej małej społeczności jest 14-tu chłopców i tylko 8 dziewczynek. Grupa VI to dzieci, które zdecydowały się na pozostanie w przedszkolnej grupie „ Zerówkowiczów ”, więc są to dzieci z zeszłorocznych grup IV, V i VI
Roczne przygotowanie do szkoły będziemy opierać na pakiecie „ Kolorowy start z plusem” przygotowanym specjalnie dla dzieci 6 letnich.

W tym specyficznym czasie szczególny nacisk, jak na początek, kładziemy na przestrzeganie zasad higienicznych związanych z koronawirusem.

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc wrzesień 2020

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu

    * określanie zasad zgodnej zabawy i bezpiecznego pobytu w przedszkolu

    * ustalenie kodeksu przedszkolaka obowiązującego w grupie

    * umieszczenie na rysunku podstawowych elementów postaci ludzkiej

    * zintegrowanie grupy poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia

    * dokonywanie analizy sylabowej wyrazów

2. Znowu w przedszkolu

   * nazywanie wybranych regionów Polski

  * zapoznanie z mapą konturową Polski

* utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych

3. Moja droga do przedszkola

    * odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego

    * reagowanie na ustalony sygnał

    * poznanie specyfiki pracy policjanta

    * utrwalenie znajomości adresu zamieszkania  

    * rozpoznawanie wybranych znaków drogowych

    * utrwalenie numerów alarmowych telefonu

    * nazywanie pojazdów specjalistycznych

4. Nadeszła jesień

    * rozpoznawanie i nazywanie drzew znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym

    * poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do nadchodzącej zimy na przykładzie jeża i wiewiórki

    * zachęcenie do obserwacji przyrody podczas drogi do lub z przedszkola

    * nazywanie skarbów jesieni

    * rozwijanie koordynacji ręka–oko podczas łączenia wykropkowanych obrazków

Kształtowanie pojęć matematycznych:

    * posługiwanie się liczebnikami głównymi, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego,     

    * liczenie obiektów, przeliczanie elementów zbioru,

    *  rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło),

    * orientacja w schemacie ciała (prawa-lewa), rozwijanie orientacji przestrzennej:

    * określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: przed, za, po prawej, lewej stronie, wysoko, nisko.

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc październik 2020

Tematy kompleksowe:

1. Jesienią w sadzie

    * rozpoznaje i nazywa owoce hodowane w Polsce

    * ma świadomość konieczności pożywania owoców i warzyw

    * rozpoznaje owoce za pomocą dotyku

    * rozpoznaje owoce egzotyczn

2. Warzywa znane i lubiane

    * nazywa warzywa, segreguje je wg rodzaju

    * wymienia części roślin

3. Moja rodzina

    * nazywa członków swojej rodziny

    * potrafi nazwać zawody rodziców

    * określanie relacji między członkami rodziny

    * kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat

4. Zwierzęta domowe

    * kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

    * poznawanie sposobów opiekowania się zwierzętami,

    * poznanie zagrożeń i niebezpieczeństw

    * kształtowanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej

Kształtowanie pojęć matematycznych:

    * posługiwanie się liczebnikami głównymi,

    * liczenie obiektów, przeliczanie elementów zbioru, 

    * zapis cyfrowy liczb 1, 2, 3, 4; rozpoznawanie cyfr i łączenie z odpowiednią liczbą  

      elementów

    * porównywanie liczebności zbiorów

    * rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (kwadrat),

 Poznawane litery:

- O, o ; A, a; M, m; E, e;

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc LISTOPAD 2020

Tematy kompleksowe:

1. Domy i domki

   * poznawanie sposobów budowania dawniej i współcześnie

   * znajomość adresu zamieszkania

   * rozpoznawanie i nazywanie domów zwierząt

2. Urządzenia elektryczne

   * zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie

   * bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych

3. Pada deszcz

   * obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

   * wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

   * prowadzenie obserwacji przyrodniczych

   * zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie

4. Zdrowie naszym skarbem

   * rozumienie konieczności dbania o zdrowie poprzez właściwy ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, zdrowe odżywianie, kontrolne wizyty u lekarza, aktywność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu

   * ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

   * spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków,

Kształtowanie pojęć matematycznych:

   * rozwijanie umiejętności liczenia

   * rozpoznaje i nazywa ?gurę geometryczną – trójkąt, prostokąt

   * wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5

   * dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie dziesięciu

   * rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi

Poznawane litery:

- I, i; T, t; D, d; K, k;

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc GRUDZIEŃ 2020

Tematy kompleksowe:

1. Co robić w taki smutny czas?

    * obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

    * rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną wie, co rozpuszcza się wodzie

2. Nadeszła zima

    * obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

    * poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

   * poznawanie wybranych właściwości ?zycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

   * poznawanie wybranych drzew iglastych: sosna, jodła, świerk, modrzew

    * rozwijanie słuchu fonematycznego, dzieli słowa na głoski, wybrzmiewanie głoski na początku i na końcu słów

3. Święta tuż – tuż

   * kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami  Bożego Narodzenia,

   * wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

   * utrwalenie swojego adresu

Kształtowanie pojęć matematycznych:

   * posługiwanie się liczebnikami głównymi,

   * wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6; 0; 7;

   * rozpoznawanie cyfr i łączenie z odpowiednią liczbą elementów

   * segregowanie - klasyfikowanie figur

   * rozwijanie orientacji przestrzennej, określanie kierunków

Umiejętność uczenia się-poznawane litery:

   * L, l; Y, y; R, r;     

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc STYCZEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

1. W krainie baśni

    * doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic między światem realnym  i  fantastycznym

.   * rozpoznawanie bohaterów znanych baśni

    * utrwalanie nazw dni tygodnia

2. Pamiętajmy o zwierzętach

    * Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

    * Wypowiadanie się na temat sportów zimowych

    * Usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego

    * Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych- zamarzanie ziemi, szron (w sprzyjających warunkach)

3. Babcia i dziadek

    * wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami

    * kształtowanie szacunku dla osób starszych

    * budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią

4. Chronimy dzieci

     * Nauka bezpiecznych strategii reagowania i asertywnego mówienia „nie”;

Kształtowanie pojęć matematycznych:

   * posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

   * wprowadzenie znaków mniejszości, większości i równości

   * tworzenie części wspólnej zbiorów

   * zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7

   * utrwalanie poznanych cyfr

Umiejętność uczenia się-poznawane litery:

    * S, s,; N, n,; B, b,;       

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc LUTY 2021

Tematy kompleksowe:

1. Zabawy na śniegu

    * obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

    * uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów; zabawy w miejscach niebezpiecznych

    * zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór w czasie zimy

2. Tak mija nam czas

    * dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu  w stałych następstwach dnia

    * nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy

   * nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc

   * używanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze,

    * poznanie wybranych mierników czasu: klepsydra, stoper, zegar

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie

* poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich  temat

* gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem;

    * poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma;

    * poznanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazanie kontynentów, oceanów, mórz

Kształtowanie pojęć matematycznych:

* posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

* wprowadzenie dodawania w zakresie 7

* nazywanie kolejnych dni tygodnia, miesięcy i pór roku

* zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8

* rozpoznawanie cyfr

Umiejętność uczenia się-poznawane litery:

* G, g; W, w; P, p;

* czytanie prostych tekstów

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc MARZEC 2021

Tematy kompleksowe:

1. W  świecie  zwierząt

   * NaZywanie  zwierząt nie spotykanych w Polsce na wolności

   * Uwrażliwianie dzieci na losy zwierząt.

   * Poszerzanie wiadomości o zwierzętach

2. Zwierzęta  sprzed  milionów  lat

 * Poznanie przypuszczalnych przyczyn wyginięcia dinozaurów

* Uzupełnianie wiedzy dzieci na temat dinozaurów

* Poznanie właściwości fizycznych minerałów: soli kamiennej i węgla kamiennego

* Poznanie historii  powstania  węgla kamiennego

3. Marcowa  pogoda

  * Dostrzeganie i obserwacja oznak zbliżającej się wiosny

  * Określone elementów pogody: deszcz, wiatr, słońce, chmury, burza

  * Poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów

4. Nadeszła  wiosna

* Rozmowy o wiosennych powrotach ptaków, omawianie ich wyglądu,  wskazywanie podobieństw i różnic

  * Zapoznanie z etapami rozwojowymi żaby

  * Omówienie wyglądu pszczół, słuchanie ciekawostek na temat pszczół

Kształtowanie pojęć matematycznych:

  * rozwijanie umiejętności odejmowania jako ubywania

  *zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9 i 10

  * posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

  * rozwijanie umiejętności klasyfikowania

  * utrwalanie poznanych cyfr

Umiejętność uczenia się-poznawane litery:

   *  Z, z,; U, u,; C, c,; Ł, ł,;  utrwalanie już poznanych liter,     

Zamierzenia opiekuńczo, wychowawcze i kształcące na miesiąc KWIECIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

1. Wielkanoc

   * Zapoznanie z tradycjami świątecznymi

   * Słuchanie ciekawostek na temat różnych zwyczajów, obrzędów związanych z Wielkanocą

   * Zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek                          

2. Wiosna na wsi

   * Ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka

   * Rozmowa na temat młodych i dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka

   * Wypowiadanie się na temat roli roślin w życiu ludzi i zwierząt.

   * Rozwijanie umiejętności śpiewania i reagowania ruchem na sygnały muzyczne

3. Dbamy o Ziemię

  * Bezpośrednie obserwowanie przyrody

  * Rozwijanie opiekuńczego stosunku wobec przyrody

  * Zachęcanie do dbania o przyrodę

  * Poszukiwanie małych zwierząt (np. mrówek, kowali), obserwowanie ich przez lupę.                              

4. W świecie teatru

  * Zapoznanie z teatrem

  * Zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych

  * Zapoznanie z nazwami: scena, kurtyna, widownia

  * Zorganizowanie w sali kącika teatralnego

Kształtowanie pojęć matematycznych:

  * rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

  * rozwiązywanie zadań tekstowych

  * posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

  * rozwijanie umiejętności klasyfikowania

  * utrwalanie poznanych cyfr

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA CZAS NAUKI             

                          ZDALNEJ  W DNIACH 29.03-9.04.2020 W GRUPIE VI

* Poznanie i utrwalenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,

* Wykonanie wspólnie z rodzicami dekoracji świątecznych,

* Aktywne uczestniczenie udział dzieci w tworzeniu atmosfery związanej ze Świętami

* Recytowanie wiersza o tematyce wielkanocnej, rozwijanie umiejętności recytatorskich

* Rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo-skutkowego

* Rozwijanie umiejętności liczenia i przeliczania w zakresie 10

* Poznanie zwierząt hodowlanych żyjących na wsi, poznanie nazw zwierząt w obrębie rodzin np. krowa, cielę, byk, kura, kogut, kurczątko itd.

* Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka np. mleko, jaja

* Rozwijanie logicznego myślenia, rozszyfrowywanie ukrytych wyrazów

* Utrwalanie poznanych liter i cyfr, dzielenie na głoski, próby czytania tekstów.

Umiejętność uczenia się-poznawane litery:

   *  J, j; F, f; Ż, ż; H, h; utrwalanie już poznanych liter,    


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-30