Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny

Oświadczenie do odbioru dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY zapisów na dyżur https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl z zakładki pliki do pobrania.

SZANOWNI RODZICE DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA NR 156!

Prosimy o przyniesienie małego ręcznika materiałowego do wycierania rąk, chustek higienicznych (duże opakowanie), chustek mokrych (1 opakowanie) oraz obowiązkowych pisemnych upoważnień do odbioru dziecka.

Z uwagi na warunki pogodowe niezbędne są nakrycia na głowę.

Prosimy nie zapomnieć o kapciach, ubraniach na zmianę, jeśli dziecku zdarzają się „szczególne przypadki”. Produkty higieniczne, ręcznik, upoważnienie przynosimy do sali i przekazujemy nauczycielce, rzeczy osobiste na zmianę zostawiamy w szatni. Nie przynosimy dzieciom żadnego jedzenia, napojów, nie ma takiej potrzeby.

Ze względu na nieznajomość Rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Przypominamy, że dzieci przyprowadzamy do godz. 08.15, (z uwagi na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamykane), o godz. 08.30 jemy śniadanie.

Odbieramy dzieci do godz. 17.00

W przypadku nadpłaty za żywienie należy wypełnić druk zwrotu na konto bankowe dostępny u kierownika gospodarczego.

Nieobecności dziecka w przedszkolu proszę zgłaszać na adres mailowy: sekretariat156@wp.pl, a spóźnienia tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr 22 8114252.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 156 do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru,

Opłatę w wysokości 120,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 72 1030 1508 0000 0005 5055 4089.
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola macierzystego".
Potwierdzenie dokonania przelewu na konto należy przesłać na adres mailowy: sekretariat156@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 MAJA 2019 r.
Przedszkole nie jest przedszkolem dla dzieci z dietami, nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Szczegóły dotyczące nietolerancji pokarmowych prosimy omawiać tylko i wyłącznie z dyrektorem przedszkola.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.

Turnus

Okres

I

1 lipca – 12 lipca

II

15 lipca – 26 lipca

III

29 lipca – 9 sierpnia

IV

12 sierpnia – 30 sierpnia

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r. 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

14 marca od godz. 8.00

 

1 kwietnia do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach i szkołach oraz dostępne na internetowej stronie zapisów.

14 marca od godz. 8.00

1 kwietnia do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu.

19 marca od godz. 9.00

 1 kwietnia do godz.24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur.

19 marca
od godz. 9.00

2 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

26 kwietnia godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

27 kwietnia

10 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

17 maja godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

17 maja godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Zapisy na dyżury wakacyjne

Zasady ogólne

 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
  oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie lub
 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 • uzupełniają dane dziecka, wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.

Turnus i okres dyżuru:

I – 1 lipca – 12 lipca

II – 15 lipca – 26 lipca

III – 29 lipca – 9 sierpnia

IV – 12 sierpnia – 30 sierpnia

 I TURNUS      1 – 12 LIPCA

Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń” ul. Władysława Syrokomli 26 (tel.228115178) 225 miejsc

Przedszkole nr 157 „Przedszkole z Serduszkiem” ul. Bazyliańska 10 (tel.228110648) 150 miejsc

Przedszkole nr 90 ul. Turmoncka 7 (tel.228111060) 150 miejsc

Przedszkole nr 91 „Zaczarowany Ogród” ul. Suwalska 34 (tel.228112304) 147 miejsc

Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” ul. Smoleńska 64 (tel.226799194) 200 miejsc

II TURNUS   15- 26 lipca

Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4 (tel.226796799) 150 miejsc

Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu”ul. Krasiczyńska 4/6 (tel.226743075) 122 miejsc

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” ul. Turmoncka 18 (tel.228113589) 150 miejsc

Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem” ul. Suwalska 15 (tel.228112323) 150 miejsc

Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” ul. Bartnicza 6 (tel.228114349) 125 miejsc

Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” ul. Poborzańska 19 (tel.228112101) 125 miejsc

III TURNUS    29 lipca – 9 sierpnia

Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Wacława Tokarza 2 (tel.228116246) 80

Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” ul. św. Hieronima 5 (tel.228112464) 125 miejsc

Przedszkole nr 156 ul. żuromińska 2a (tel.228114252) 125 miejsc 15

Przedszkole nr 432 ul. Kuniecka 8 (tel.511177270) 150 miejsc

Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21 (tel.226790235) 100 miejsc

Przedszkole nr 95 z oddziałami integracyjnymi im. Króla Maciusia I, ul. Tadeusza Korzona 2 (tel.226790808) 160 miejsc

IV TURNUS    12- 30 sierpnia

Przedszkole nr 103 ul. Mokra 25 (tel.226791827) 192 miejsca

Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem” ul. Suwalska 26 (tel.228112574) 150 miejsc

Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 128 ul. Nauczycielska 16 (tel.226794311) 50 miejsc

Przedszkole nr 128 ul. mjr. M. Bernaciaka „Orlika” 40 (tel.607840683) 200 miejsc

Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” ul. Prałatowska 12 (tel.226795112) 125 miejsc

Przedszkole nr 18 ul. Simóna Bolivara 6 (tel.228112441) 150 miejsc


Ostatnia aktualizacja: 2019-07-19