Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny

Wnioski o wydanie haseł dostępu w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne należy składać w dniach 23.03.– 07.04.2020 r. W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.

Od dnia 25.03.2020 r. od godz. 9.00 do dnia 07.04.2020 r. godz. 24.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie 

www.warszawa-dyzury.pzo.edu.pl rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do wybranych przedszkoli.

Od 25.03.2020 r. o godz. 9.00 do 08.04.2020 r. godz. 15.00 składają Państwo w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na dyżur.

27.04.2020 r. o godz. 12.00 zostaną udostępnione w elektronicznym systemie zapisów bądź wysłane na wskazany we wniosku adres mailowy rodziców kandydata informacje o zakwalifikowaniu dziecka. Informacja będzie dostępna również w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Od dnia 28.04.2020 r. do dnia 11.05.2020 r. potwierdzają Państwo zapis dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez WNIESIENIE NA KONTO PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO OPŁATY ZA WYŻYWIENIE (liczba dni dyżuru w danym przedszkolu x STAWKA ŻYWIENIOWA 12,00 ZŁ).

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

14.05.2020 r. o godz. 12.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

14.05.2020 r. o godz. 13.00 nastąpi opublikowanie na stronie elektronicznego systemu zapisów wykazu wolnych miejsc na dyżury wakacyjne.

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

Zasady ogólne

 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 • Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie lub
 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego
 1. Kolejność przyjęć dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

SZANOWNI RODZICE DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA NR 156!

Prosimy o przyniesienie małego ręcznika materiałowego do wycierania rąk, chustek higienicznych (duże opakowanie), chustek mokrych (1 opakowanie) oraz obowiązkowych pisemnych upoważnień do odbioru dziecka.

Z uwagi na warunki pogodowe niezbędne są nakrycia na głowę.

Prosimy nie zapomnieć o kapciach, ubraniach na zmianę, jeśli dziecku zdarzają się „szczególne przypadki”. Produkty higieniczne, ręcznik, upoważnienie przynosimy do sali i przekazujemy nauczycielce, rzeczy osobiste na zmianę zostawiamy w szatni. Nie przynosimy dzieciom żadnego jedzenia, napojów, nie ma takiej potrzeby.

Ze względu na nieznajomość Rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Przypominamy, że dzieci przyprowadzamy do godz. 08.15, (z uwagi na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamykane), o godz. 08.30 jemy śniadanie.

Odbieramy dzieci do godz. 17.00

W przypadku nadpłaty za żywienie należy wypełnić druk zwrotu na konto bankowe dostępny u kierownika gospodarczego.

Nieobecności dziecka w przedszkolu proszę zgłaszać na adres mailowy: sekretariat156@wp.pl, a spóźnienia tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr 22 8114252.

Opłatę w wysokości 180,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 72 1030 1508 0000 0005 5055 4089.
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola macierzystego".
Przedszkole nie jest przedszkolem dla dzieci z dietami, nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Szczegóły dotyczące nietolerancji pokarmowych prosimy omawiać tylko i wyłącznie z dyrektorem przedszkola.


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-23