Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  WAŻNE INFORMACJE
WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURA

Organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • Zakres procedury

Procedurę należy stosować w przedszkolu/ szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 • Postanowienia szczegółowe
 1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 12 liczby dzieci pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy.
 2. W przedszkolach specjalnych ze względu na małą liczebność oddziałów nie wprowadza się ograniczeń w tym zakresie (*).
 3. Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 4. W pierwszej kolejności z usług przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinny korzystać te dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka na dostępne miejsca, na wniosek obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko,  podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, zgodnie z kryterium pierwszeństwa i przeprowadzoną ankietą w tym zakresie.
 6. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej może ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych do przedszkola/szkoły podstawowej,  zapewniając w pierwszej kolejności opiekę dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia wykonującym pracę na rzecz osób zarażonych COVID-19 lub skrócić czas pracy oddziału.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie).
 8. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor.
 9. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z przedszkola/szkoły podstawowej przez tę samą, zdrową osobę dorosłą.
 10. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 11. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole/szkołę podstawową bez zbędnej zwłoki.
 12. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców w odstępie od siebie co najmniej 2 m.
 13. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły podstawowej przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad lub ankietę polegającą na zadaniu następujących pytań:
 • czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób?
 • czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19?
 • czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji lub objawów grypopodobnych?
 • w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - czy wystąpiło nieuzasadnione innymi czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu dziecka (*).
 1. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka.
 2. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły podstawowejmierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.
  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu/szkole podstawowej temperatura jest mierzona również w porze leżakowania oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 3. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej, jeśli występuje, jeden z następujących warunków:
 • dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C;
 • pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;
 • rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w pkt. 13 a) i b).
 1. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 2. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.
 3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami
  i personelem opiekującym się dziećmi.
 4. Do kontaktu między oddziałami przedszkolnymi, w sytuacji koniecznej, dyrektor wyznacza pracownika.
 5. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 6. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do przedszkola/szkoły podstawowej, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
 7. Od dnia 18 maja br. do odwołania dzieci w przedszkolu/szkole podstawowej nie myją zębów.
 8. Od dnia 18 maja br. do odwołania w przedszkolach/szkołach podstawowych nie są prowadzone zajęcia dodatkowe ani organizowane imprezy okolicznościowe.
 9. Dyrektor podejmuje decyzję o realizacji przez specjalistów zajęć rewalidacyjnych
  i w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli jest możliwość ich odbywania z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zachowania zasady niełączenia dzieci z różnych grup. (*)
 10. W przedszkolach/szkołach podstawowych prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.
 11. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 12. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
 14. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 15. Zaleca się korzystanie z placu zabaw rotacyjnie, w małych grupach.
 16. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na dezynfekcje urządzeń.
 17. Przy organizacji miejsca do spania, zachowany jest dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku są one dezynfekowane.
 18. Dla pracowników przedszkola/szkoły podstawowej zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch
  z długim rękawem.
 19. Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz dysfunkcji dzieci, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. (*)
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.
 1. W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.
 3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 4. Rodzic po odebraniu z przedszkola/szkoły podstawowej dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 5. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywało należy zdezynfekować.
 6. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
  w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
 7. Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.
 8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
 10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki, jak i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki.

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole/szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

(*) dotyczy w szczególności przedszkoli specjalnych i specjalnych oddziałów przedszkolnych

 

PROCEDURA

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020r.

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia, u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/ szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

 • Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 • Postanowienia ogólne
 1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Przez niepokojące objawy rozumie się:
 • wysoką temperaturę,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel
 • duszność i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola/szkoły.
 3. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
  - tel. 606 108 040.
 5. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.
 • Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
 1. Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
 2. Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podczas przebywania w placówce
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 • niezwłocznie odsunąć go od pracy,
 • wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
 • powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,
 • powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 • niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
 • poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 • wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
 • powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,
 • powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 1. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 4. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.
 5. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 • każdego pracownika przedszkola i szkoły podstawowej/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 • rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 1. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
 • Postanowienia końcowe
 1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej jest zobowiązany do ścisłej współpracy
  i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa

telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

oraz

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 502 171 171

w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

 

PROCEDURA

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 • Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, w związku
z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 • Postanowienia ogólne.
 1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola/szkoły podstawowej zobowiązane są do dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola/szkoły podstawowej.
 2. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
 • wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,
 • dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola/szkoły podstawowej po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 1. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia. W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.
 2. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym. W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
 4. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
 5. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną - poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
 6. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
 • pracownik, u którego stwierdzonopodwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
 • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły.
 1. W przypadku zbadaniau dziecka temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
 • dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 • dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;
 • rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola/szkoły podstawowej i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;
 • do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;
 • o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 1. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 2. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.
 3. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który podejmuje działania opisane w pkt. 8.
 4. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.
 • Instrukcja pomiaru temperatury - załącznik nr 1 do procedury - Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.
 • Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola/szkoły podstawowej.
 1. Zobowiązuje się pracowników przedszkola/szkoły podstawowej do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
 2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.
 3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
 4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola/szkoły podstawowej maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 6. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk.
 7. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 3. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
 4. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
 5. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
 7. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,
  w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.
 8. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
 9. Dostawcy posiłków dostarczają posiłki wpojemnikach jednorazowych.
 10. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 11. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
 12. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
  z zachowaniem 1,5 m odległości.
 13. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 14. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
 • Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do oddziałów przedszkolnych
 1. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
 2. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 3. W miarę możliwości każde dziecko powinno jedynie korzystać z przydzielonych mu kredek, mazaków, pędzli itp.
 4. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
 5. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co 2 godziny.
 6. Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku, zdezynfekować je.
 7. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.
 8. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placów zabaw należących do przedszkola/szkoły podstawowej. Zajęcia na placu zabaw należy tak organizować, abydzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.
 9. Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów (grup) na plac zabaw planuje się z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętui zabawek.
 10. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 11. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne czynności służbowe wskazane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej (np. nauczanie zdalne dla dzieci pozostających w domu).
 12. W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych (grup) przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 oraz na podstawie §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.) informuję, że w Przedszkolu nr 156 za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia 

w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ 25.03 - 10.04.2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie Dzieci z Przedszkola nr 156

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nasze przedszkole nadal będzie prowadzić nauczanie zdalne.

Jest to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla Państwa dzieci.

Wspólnie z nauczycielkami - Radą Pedagogiczną ustaliłyśmy, że codziennie w godzinach przedpołudniowych za pośrednictwem poczty grupowej nauczyciele przekazywać będą materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej, z ewentualnymi załącznikami w postaci: propozycji wykonania prac plastycznych, zabaw badawczych, eksperymentów; opracowanych przez siebie propozycji twórczej aktywności dzieci; linki do słuchowisk, a także linki do wartościowych programów, zabaw on-line.

Dodatkowo materiały będą przesyłać nauczyciele logopedzi i nauczyciel języka angielskiego.

Będziemy także informować Państwa na stronie internetowej i FB o ważnych komunikatach Urzędu Dzielnicy Targówek, Biura Edukacji, Kuratorium Oświaty, Ministra Zdrowia  i Ministra Edukacji Narodowej.

W przypadku pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego (22 811 42 52) w godz. 08.00 – 16.00.

Dyrektor – Lidia Wicha email: p156@edu.um.warszawa.pl

Wicedyrektor - Mariola Drzewińska email: wicedyrektor156@onet.pl

Kierownik gospodarczy - Urszula Bucholc email: sekretariat156@wp.pl

Sekretarka – Bożena Barszczewska email: p156@edu.um.warszawa.pl

Ponadto przekazujemy niezbędne Państwu informacje dotyczące funkcjonowania Przedszkola Nr 156 na okres epidemii koronawirusa w Polsce:

 • Przedszkole jest otwarte w godzinach 07.30 - 13.30
 • Preferowany jest kontakt e-mailowy pod ww. adresami mailowymi
 • Sekretariat jest czynny w godzinach 8.00-12.00
 • Kontakt z nauczycielami – każda grupa posiada poczty grupowe, poprzez które nauczyciele kontaktują się z rodzicami, przesyłają materiały do pracy z dziećmi w domu (zgodne z podstawą programowąi wybranym programem wychowania przedszkolnego);

Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych pracownicy administracji pracują także zdalnie, by zapewnić ciągłość pracy Przedszkola.

Adresy e-mailowe do poszczególnych grup:

Grupa I Krasnoludki - p. Jolanta Wróblewska, p. Mariola Drzewińska

p156wenus@gmail.com

Grupa II Misie - p. Katarzyna Dworakowska, p. Dominika Pietrucha

p156merkury@gmail.com

Grupa III Teletubisie - p. Marzanna Tobera

p156gwiazda@gmail.com

Grupa IV Gumisie - p. Elżbieta Firchał

p156jowisz@gmail.com

Grupa V Muminki - p. Paulina Worotnicka, p. Jolanta Kok

p156pluton@gmail.com

Grupa VI Smerfy - p. Iwona Czubak, p. Sylwia Rosłoniec

p156neptun@gmail.com

W miarę możliwości prosimy, by dzieci gromadziły wykonane samodzielnie i z Państwa pomocą prace plastyczne, techniczne, np. w formie albumu, teczki, by po powrocie do naszego przedszkola mogły się nimi pochwalić, zaprezentować innym dzieciom i opowiedzieć jak powstały.

Zachęcamy również do przesyłania informacji zwrotnych – np. zdjęć z realizowanych wspólnie z Państwem działań twórczych i edukacyjnych na adresy emailowe poczty grupowej.

Do zobaczenia, mamy nadzieję już niedługo.

 

Przekazujemy bardzo ważne informacje - Apel Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

WAŻNY KOMUNIKAT KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku zsytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,
Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.
 
Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,
Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń.
Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostaliw domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.
 
Z poważaniem
Andrzej Kulmatycki
dyrektor Wydziału – Biuro Kuratora Oświaty
rzecznik prasowy
Kuratorium Oświaty w Warszawie

  
Zajęcia w szkołach i przedszkolach zawieszone!

Wprowadzamy kolejne działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z decyzją MEN - od 12 do 25 marca - zawieszamy zajęcia w stołecznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Ograniczenie dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych.

- Bardzo cieszymy się z tej decyzji, apelowaliśmy o to już wczoraj. Sytuacja jest bardzo poważna – chorych wciąż przybywa. Ściśle współpracujemy ze administracja rządową. Nadal jednak brakuje czytelnych wytycznych dla dyrektorów, jak powinni się zachować w sytuacji stwierdzenia zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Od 12 do 25 marca w przedszkolach, szkołach i placówkach  nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek)
w przedszkolach i szkołach podstawowych będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze
- dla dzieci i uczniów, którym nie udało się zapewnić opieki rodziców (tylko
w przedszkolu/szkole do której uczęszcza dziecko).

Od poniedziałku - 16 marca – uczniowie i wychowankowie już nie będą przychodzili do przedszkoli i szkół (ograniczenia dotyczą także zajęć i praktycznej nauki zawodu w szkołach i technikach zawodowych). Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, za co będzie im przysługiwało wynagrodzenie (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy).

Zawieszenie zajęć nie dotyczy:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Informacja o czasowym ograniczeniu zostanie wysłana do rodziców w dzienniku elektronicznym i wywieszona przy wejściu do placówek.

Decyzja została podjęta przez Ministra Edukacji narodowej zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informacja na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-15